سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار، دی ماه ۱۳۹۲

سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار

3rd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms

پوستر سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار

سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۲ توسط دانشگاه یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار