اولین همایش ملی فرسایش بادی، بهمن ماه ۱۳۸۴

اولین همایش ملی فرسایش بادی

1st National Conference on Wind Erosion and Dust Storms

اولین همایش ملی فرسایش بادی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۴ توسط دانشگاه یزد،سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشوردانشگاه يزد، استانداري يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرسایش بادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرسایش بادی