نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

09th International River Engineering Conference

نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۱ تا ۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه