چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی

Fourth International Conference on Energy Infrastructure Management, Optimization and Development

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی