هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

08th Iranian National Conference on Welding and Inspection

هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران