چهارمین کنگره تغذیه ایران

چهارمین کنگره تغذیه ایران

4th Iranian Nutrition Congress

چهارمین کنگره تغذیه ایران در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۵ تا ۱۷ آبان ۱۳۷۵ توسط انجمن تغذیه ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره تغذیه ایران