پنجمین کنفرانس مهندسی معدن

پنجمین کنفرانس مهندسی معدن

پنجمین کنفرانس مهندسی معدن در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۳ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۳ توسط انجمن مهندسی معدن ایران - سازمان نظام مهندسی معدن در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- اکتشاف منابع معدنى، ژئوفیزیک اکتشافى، ژئوشیمى اکتشافى، زمین شناسى معدنى و ارزیابى ذخایر معدنى
- اکتشاف نفت و شبیه سازى ذخایر معدنى
- طراحى، آتشبارى و استخراج معادن
- مکانیک سنگ و حفارى در معادن
- تجهیزات، ماشین آلات و صنایع معدنى 
- اقتصاد و مدیریت در معادن
- فرآورى مواد معدنى 
- بهداشت، ایمنى و محیط زیست در معادن و اثرات زیست محیطى آن
- فناورى اطلاعات و نرم افزارهاى معدنىمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مهندسی معدن