پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، مهر ماه ۱۳۹۳

پنجمین کنفرانس مهندسی معدن

Fifth Mining Engineering Conference

پوستر پنجمین کنفرانس مهندسی معدن

پنجمین کنفرانس مهندسی معدن در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۳ توسط ،انجمن مهندسی معدن ایرانسازمان نظام مهندسی معدن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مهندسی معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مهندسی معدن