چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

04th Iranian Mining Engineering Conference

چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۱ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۱ توسط انجمن مهندسی معدن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران