پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب، آبان ماه 96

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

Fifth Flood Management and Engineering Conference

پوستر پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶ توسط وزارت راه و شهرسازی - موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو - پژوهشکده سوانح طبیعی - دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

خدمات مهندسی برای مدیریت سیلاب
مدل‌سازی سیلاب در حوضه‌های آبریز کوچک و کوهستانی
کاهش مخاطرات سیل در چارچوب مهندسی رودخانه‌ و اقدامات سازه‌ای هدایت، کنترل و مدیریت سیلاب 
شبیه‌سازی، کنترل و هدایت سیلابهای واریزه‌ای
شبیه سازی شکست سد و مدل‌سازی ریسک آن
رویکردهای نوآورانه مدیریت سیلاب
 سیلاب و اثرات زیست‌محیطی آن
مدیریت بهینه مخازن سدها در کاهش ریسک خسارت سیلاب
مدیریت کیفیت آب در شرایط سیلاب
فناوریهای نوین سنجش ویژگیهای کمی و کیفی سیلاب
روشهای مدلسازی و تخمین خسارت سیلاب

اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر سیلاب
ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی گذشته و آینده بر مشخصات سیلاب‌
راهکارهای افزایش ظرفیت رودخانه‌ها برای مدیریت سیلاب در شرایط تغییراقلیم و تطابق با ریسک سیلاب
ارزیابی سهم دستکاریهای انسانی در حوضه های آبریز بر تواتر و شدت سیلاب ها
روشهای تحلیل آماری سیلاب در شرایط تغییرات محیطی

 سیل از منظر حکمرانی آب
جایگاه مدیریت سیل در رویکرد مدیریت جامع منابع آب
آموزش، آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی و نقش آنها در مدیریت سیلاب
ارزیابی ساختار مدیریت سیلاب کشور
بیمه و مدیریت ریسک سیلاب
ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیلاب
راهکارهای ارتقاء مشارکت اجتماعی در مدیریت سیلاب
نقش سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت سیلاب
چارچوب های حاکمیتی برای مدیریت ریسک سیلاب
نقش برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری در کاهش مخاطرات سیلاب

پیش بینی و پیش هشدار سیلاب
تجارب موفق و ناموفق ملی و بین‌المللی در زمینه پیش‌بینی و هشدار سیلاب
کاربرد مدلهای پیش بینی بارش و رواناب در مدیریت سیلاب
پیشرفت‌های علمی و فناوری در ابزارهای پایش و پیش‌هشدار سیل
راهکارهای اشتراک سریع اطلاعات مربوط به سیلاب برای کاهش تلفاتمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب