ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

6th National Conference on Irrigation and Drainage Networks Management

پوستر ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی