چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اسفند ماه ۱۳۹۲

چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

The 4rd National Conference On Irrigation and Drainage Networks Management

پوستر چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی