اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۵

اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

1st Irrigation and Drainage Network Management National Conference

اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه چمران در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی