سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference

پوستر سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۹ تا ۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه چمران اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

محورهای همایش:

الف - مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
    ۱. نگرش‌های نوین در روش‌ها، معیارها و عوامل موثر بر مطالعه و طراحی
    ۲. جایگاه و اهمیت مزارع آزمایشی در طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
    ۳. نقش و اولویت زهکشی درد توسعه پایدار
    ۴. بررسی و ارزیابی انواع پوشش‌ها در زهکشی زیرزمینی
    ۵. آبشویی اراضی و اصلاح خاک‌ها
    ۶. مطالعات رسوب، ژئوتکنیک و سازه‌های هیدرولیکی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 ب - مسائل و مشکلات اجرایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
    ۱. بهره‌گیری از تجارب ملی و بین‌المللی ساخت شبکه‌ها
    ۲. نقش مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اجرای شبکه‌ها
    ۳. ساده‌سازی و اجرای شبکه‌ها
    ۴. ماشین‌ها، تکنولوژی و بهره‌گیری از روش‌های نوین اجرایی
 ج - مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی
    ۱. شیوه‌های ارتقاء مدیریت بهره‌برداری از شبکه‌ها
    ۲. ارزیابی عملکرد سامانه‌های اجرا شده
    ۳. نقش تشکل‌های بهره‌بردار در نگهداری از شبکه‌ها
    ۴. انتقال مدیریت آبیاری به بهره‌برداران
 د - ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در شبکه‌های آبیاری
    ۱. نقش روش‌های آبیاری تحت فشار در بهره‌وری مصرف آب
    ۲. روش‌های کم‌آبیاری و نقش آنها در بهره‌وری مصرف آب
    ۳. بازنگری در برآورد نیاز آبی
    ۴. روابط آب، خاک و گیاه
    ۵. اندازه‌گیری، توزیع و تحویل حجمی آب
    ۶. مدیریت مصرف بهینه‌ی آب در شبکه‌ها
 ه - ارزیابی زیست محیطی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
    ۱. ارزیابی زیست محیطی شبکه‌های آبیاری زهکشی
    ۲. روش‌های پالایش زه‌آب و استفاده‌ی مجدد از آن
    ۳. بررسی و ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی کیفیت زه‌آب
    ۴. جایگاه زهکشی کنترل شده و زهکش زیستی در مدیریت جامع و پایدار منابع آب
    ۵. مدیریت کنترل و دفع زه‌آب‌ها
 و - مباحث نوین در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
    ۱. اتوماسیون در مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌ها
    ۲. نرم‌افزارها و مدل‌های مختلف شبیه‌سازی در مدیریت شبکه‌ها
    ۳. کاربرد RS و GIS در آبیاری و زهکشی
    ۴. مهندسی ارزش
    ۵. تغییر اقلیم و تاثیر آن در مدیریت شبکه‌هامقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی