اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

1st Irrigation and Drainage Network Management National Conference

اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط دانشگاه چمران در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی