هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران ، آذر ماه ۱۳۹۳

هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران

The 7th Iran Data Mining Conference

پوستر هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران

هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس داده كاوي ايران در شهر تهران برگزار گردید.