چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران، آبان ماه ۱۳۸۹

چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران

3rd Iran Data Mining Conference (IDMC)

چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران