سومین کنفرانس داده کاوی

سومین کنفرانس داده کاوی

3rd Iran Data Mining Conference

سومین کنفرانس داده کاوی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۸ تا ۲۵ آذر ۱۳۸۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس داده کاوی