چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران، آبان ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران

The fourth international conference on strategic programs in architecture, civil engineering and urban planning in Iran

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،شرکت دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران