اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

1st International Conference on Technical Inspection and NDT

اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ تا ۲ آبان ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب