هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی، اسفند ماه ۱۳۹۲

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition

پوستر هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،انجمن مهندسی شیمی ایرانانجمن مهندسي شيمي ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.