نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، مهر ماه ۱۳۹۵

نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment

پوستر نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه خوارزمی،انجمن زمین شناسی مهندسی ایراندانشگاه خوارزمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران