اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، مهر ماه ۱۳۷۸

اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

1st national conference on engineering geology and the environment

اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۸ توسط ،انجمن زمین شناسی مهندسی ایرانانجمن زمين شناسي مهندسي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران