اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

1st national conference on engineering geology and the environment

اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۸ تا ۲۲ مهر ۱۳۷۸ توسط انجمن زمین شناسی مهندسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران