هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، شهریور ماه ۱۳۹۰

هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen

هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ توسط ،انجمن زمین شناسی مهندسی ایرانانجمن زمين شناسي مهندسيدانشگاه صنعتي شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران