ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، مهر ماه ۱۳۸۸

ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

06th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment

ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۸ توسط ،انجمن زمین شناسی مهندسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران