ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

06th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment

ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۸۸ توسط انجمن زمین شناسی مهندسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران