پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment

پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۶ تا ۸ اسفند ۱۳۸۶ توسط انجمن زمین شناسی مهندسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران