چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

4th national Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Technology

پوستر چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری