دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، شهریور ماه ۹

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

Second International Conference on Innovation in Business Management and Economics

پوستر دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد