یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران

یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران

11th Iranian Academic Accounting conference

یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران