دهمین همایش ملی حسابداری ایران

دهمین همایش ملی حسابداری ایران

10th Iranian Academic Accounting conference

دهمین همایش ملی حسابداری ایران در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ تا ۴ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه الزهرا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی حسابداری ایران