چهارمین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت

Fourth National Conference on Safety and Health

پوستر چهارمین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت

چهارمین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت