چهارمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دی ماه ۱۳۹۹

چهارمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری

Fourth National Conference on Applied Research in Economics, Management and Accounting

پوستر چهارمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری

چهارمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۹ توسط ،موسسه همایش گستران سبزواران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری