اولین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری، مرداد ماه ۱۳۹۶

اولین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری

The first conference of Applied Research in Economics, Management and Accounting

پوستر اولین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری

اولین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،همايش گستران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری