پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی، بهمن ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی

fifth Conference on Hydrogen and Fuel Cells

پوستر پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی

پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط پژوهشگاه نیرو،انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی