دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

Second National Conference on Hydrogen and Fuel Cells

دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی