اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی، بهمن ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

The First National Conference on Hydrogen & Fuel Cell

پوستر اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،پژوهشكده سبز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی