چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

Hydrogen and fuel cell conference

پوستر چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تهران،انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی