چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

The 4th International Green Economy Conference

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز