هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)، بهمن ماه ۱۳۹۳

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،انجمن ژئوپلیتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)