چهارمین گنگره علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،تحولات نظری و کاربردی، اسفند ماه ۱۳۸۹