شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

the 16th Iranian Conference Of Geophysics

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،انجمن ژئوفیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.