سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

13th Geophysics Conference of Iran

سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط انجمن ژئوپلتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران