ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، بهمن ماه ۱۳۹۵

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

6th Conference on Emerging Trends in Energy Conservation

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی