اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، آذر ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

The first conference on new approaches to energy conservation

پوستر اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی