سیزدهمین کنگره بین المللی صرع، بهمن ماه ۱۳۹۵

سیزدهمین کنگره بین المللی صرع

13th International Epilepsy Congress

پوستر سیزدهمین کنگره بین المللی صرع

سیزدهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن صرع ايران در شهر تهران برگزار گردید.