چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست

پوستر چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست

چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،شركت مهندسي ماه دانش عطران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست