شانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی، بهمن ماه ۱۳۹۹

شانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

The 16th National Day of the Engineer

پوستر شانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

شانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،انجمن خدمات مهندسي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی مراجعه فرمایید.