دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی

Twelfth National Conference on Engineering Day

پوستر دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی

دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان و مركز تحقيقات مديريت ايرانيان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی