سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۵

سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

13th National Conference on Engineering Day

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی